Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de gebouwen van de gemeente, het verzorgen van het personeelsbeleid en de administratievevastlegging van deze zaken. Onder beheer valt zowel de verhuur van de diverse ruimten als het onderhoud.
  • Het verstrekken van collectemunten en het houden van de Actie Kerkbalans.
  • Het beheer van de begraafplaats.
  • Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek etc. alsmede het beheren van de archieven en de verzekeringspolissen.

De begroting wordt in concept opgesteld, de jaarrekening wordt opgemaakt en aan de Kerkenraad ter vaststelling voorgelegd.

Actie Kerkbalans

Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op NL58RABO0373728468 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim

Voor nader informatie kunt u terecht bij Henk Brouwer, tel. 06-49744256 e-mail kerkbalans@pgsassenheim.nl

Collectemunten

De volgende collectemunten zijn te bestellen:

  • Groene munt, waarde is € 0,60
  • Witte munt, waarde is € 1,00
  • Blauwe munt, waarde is € 2,25
  • Gele munt, waarde is € 3,00

Bestellen kan door overmaking van een geldbedrag op rekening  NL36 RABO 0373 7284 76
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim onder vermelding van uw adres en het aantal en de kleur van de door u gewenste munten.

Bijv. € 60,-- voor 100 groene munten, of € 80,-- voor 50 witte en 10 gele. Etc. etc.

Bezorging zal zo spoedig mogelijk aan huis plaatsvinden.
Inlichtingen bij Charles de Borst tel. 0252-210273.

Voor contactgegevens klik hier.

terug